Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SĄD REJONOWY W KAMIENNEJ GÓRZE

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są:

      - Prezes Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze,

      - Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,

      - Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

2  Dane kontaktowe Administratora, jakim jest Prezes Sądu

    Al. Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra

    tel. 75 67 12 401

    fax. 75 67 12 495

    e-mail: bp@kamienna-gora.sr.gov.pl

    oraz Dyrektor Sądu:

    Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

    tel. 75 64 15 251 lub 252 , fax 253

    e-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl

 3. Adres do kontaktu powołanego Inspektora Ochrony Danych: abi@vp.pl

 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to

     niezbędne  do wywiązania się przez Sąd z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą

     również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz w

    zakresie  wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami

    regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

 7. Przysługują Państwu prawa do:

 • dostępu do danych,

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

 8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

     Osobowych (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

     dotyczące ochrony danych osobowych.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dorota Ziaja
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d