Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kamienna-gora.sr.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się na stronie internetowej może nie być poprawnie odczytywana przez czytniki ekranu dedykowane dla osób niewidzących. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo.

Wyłączeniu podlegają dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje oraz arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed 23 września 2018 r., których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Sądu oraz odnośniki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Damian Prokopik, adres poczty elektronicznej damian.prokopik@jelenia-gora.so.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 756712456. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Budynek Sądu Rejonowego przy Alei Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze

   Do budynku sądu prowadzą dwa wejścia od Al. Wojska Polskiego. Jedno do części głównej oraz drugie (na wprost pasów dla pieszych) do pomieszczeń kuratorów zawodowych dla dorosłych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy sądu.

   W odległości ok. 50 metrów znajduje się bezpłatny parking miejski z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

   Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Z holu głównego dostać można się do prawie wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.

   Na pierwsze i drugie piętro, gdzie znajdują się Wydziały i Sekcje oraz sale rozpraw, prowadzą schody oraz winda osobowa przystosowana dla osób z dysfunkcją ruchu. W kabinie windy osobowej zamontowane są moduły głosowe.

   Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi wejściowe oraz na sale rozpraw są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

   Wokandy elektroniczne przy salach rozpraw mają druk powiększony dla osób słabowidzących.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub słabowidzących oraz nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

   Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawna certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku sądu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

   W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki sądu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Aby z korzystać z takiej formy obsługi należy powiadomić o tym pracownika ochrony.

   Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

   Podmiot odpowiedzialny:
   Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
   Wytworzył:
   admin
   Opublikował:
   admin
   Dokument z dnia:
   2020-09-23 01:07:48
   Publikacja w dniu:
   2020-09-23 01:07:48
   Zmiany:
   Podejrzyj
   Podmiot odpowiedzialny:
   Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
   Wytworzył:
   admin
   Opublikował:
   admin
   Dokument z dnia:
   2020-09-23 00:11:38
   Publikacja w dniu:
   2020-09-23 00:11:38
   Zmiany:
   Podejrzyj
   Podmiot odpowiedzialny:
   Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
   Wytworzył:
   admin
   Opublikował:
   admin
   Dokument z dnia:
   2020-09-23 00:08:47
   Publikacja w dniu:
   2020-09-23 00:08:47
   Zmiany:
   Podejrzyj
   Podmiot odpowiedzialny:
   Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
   Wytworzył:
   admin
   Opublikował:
   admin
   Dokument z dnia:
   2020-09-23 00:06:21
   Publikacja w dniu:
   2020-09-23 00:06:21
   Zmiany:
   Podejrzyj
   Podmiot odpowiedzialny:
   Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
   Wytworzył:
   admin
   Opublikował:
   admin
   Dokument z dnia:
   2020-09-23 00:06:00
   Publikacja w dniu:
   2020-09-23 00:06:00
   Zmiany:
   Podejrzyj